Welkom bij

Wereldwinkel Bussum

ANBI

ANBI gegevens

Naam instelling                Stichting Wereldwinkel Bussum

RSIN                                 8163.51. 867

Vestigingsadres                Julianaplein 92, 1404 DP Bussum

Telefoonnummer             035-6935500

 E-mail adres                    info@wereldwinkel.com

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel: het bevorderen van de bewustwording in Bussum en omgeving, die nodig is om te komen tot een duurzame ontwikkeling die moet leiden tot een rechtvaardige samenleving, vooral gericht op het wegnemen van achterstanden in de zogenoemde Derde Wereld. De stichting beoogt niet het maken van winst.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a.  het besturen van de wereldwinkel;

b.  het geven van voorlichting aan het publiek op het gebied van internationale    samenwerking en duurzame ontwikkeling, het organiseren van culturele en politieke manifestaties, alsmede het geven van lessen op scholen;

c.  advisering aan regionale besturen op het gebied van internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling.

In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan.  In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

Wat wil de Wereldwinkel

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Verkoopfilosofie

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

In Bussum startte op 21 oktober 1995 de wereldwinkel aan het Julianaplein. Elders op de website staat onze geschiedenis vermeld.

Actueel beleidsplan

Inleiding

Wereldwinkel  Bussum bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie. 

Activiteiten

Wereldwinkel Bussum vergroot de kansen voor producenten, door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:
- verkoop en promotie van fairtrade cadeaus;
- het bevorderen van fairtrade buiten de Wereldwinkel, d.m.v. acties en campagnes;
- bijdragen aan het versterken van de fairtrade handelsketen, d.m.v. samenwerking met (erkende) importeurs en producenten.

- werken aan bewustwording van leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs in Bussum en Naarden. Een klein team “Scholenproject ” is daartoe actief.

Financiering

Van de gemeente Gooise Meren ontvangt de stichting jaarlijks een bescheiden subsidie voor haar activiteiten ten behoeve van voorlichting aan het publiek op het gebied van internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling en het geven van lessen op scholen. Naast donaties van vaste donateurs, die jaarlijks een bijdrage geven, ontvangt de Stichting ook incidentele donaties.

Beheer van het vermogen

De penningmeester beheert het vermogen.

Besteding van  het vermogen

Besteding van het vermogen gebeurt in onderling overleg van het bestuur.

Samenstelling/Functies van het bestuur

Het bestuur bestaat per 1 januari 2018 uit vijf leden.

Voorzitter - dhr. A.P.J.A. van Leeuwen

Secretaris mw. Lilian 

Penningmeester dhr. C. Andringa

Lid mw. Trudy

Lid mw.  (vacant) (marketing)

De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd besluiten te nemen namens de Stichting Wereldwinkel Bussum.

Beloningsbeleid

Circa 25 vrijwilligers runnen de wereldwinkel. Zij ontvangen geen vergoeding voor de verrichte werkzaamheden. De stichting kent de bestuursleden ook geen vacatiegelden toe. Voor advies en ondersteuning kan de Stichting beroep doen op een winkelcoördinator. Deze wordt op uurbasis betaald (ZZP).