Welkom bij

Wereldwinkel Bussum

ANBI

ANBI staat voor ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemene nut beogende instelling. De erkenning als ANBI geldt voor onbepaalde tijd, maar de Belastingdienst kan controleren of instellingen individueel aan de voorwaarden voldoen. Zo is een van die voorwaarden het aanbieden van een speciale pagina met ANBI-informatie over de organisatie op een website.

Fiscale Voordelen

Het bijzondere van een ANBI-erkenning is dat geen successierecht of schenkingsrecht betaald moet worden over erfenissen en schenkingen. Ook uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van het recht van schenking. Verdere voordelen zijn er op het gebied van de Vennootschapsbelasting, Loonheffingen, Overdrachtsbelasting en Inkomstenbelasting.

Schenkingen zijn aftrekbaar

Een voordeel van schenking aan een ANBI is dat de gever zijn schenking geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op zijn belastbaar inkomen (box I, II of III). Giften aan ANBI’s zijn namelijk aftrekbaar van de inkomsten- en vennootschapsbelasting.
Iemand die slim gebruik maakt van het belastingvoordeel kan dus meer schenken met hetzelfde geld. De Belastingdienst betaalt als het ware mee aan deze giften.

ANBI gegevens

Naam instelling                Stichting Wereldwinkel Bussum

RSIN                                 8163.51. 867

Vestigingsadres                Julianaplein 92, 1404 DP Bussum

Telefoonnummer             035-6935500

 E-mail adres                    info@wereldwinkel.com

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel: het bevorderen van de bewustwording in Bussum en omgeving, welke nodig is om te komen tot een duurzame ontwikkeling die moet leiden tot een rechtvaardige samenleving, vooral gericht op het wegnemen van achterstanden in de zogenoemde Derde wereld. De stichting beoogt niet het maken van winst.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a.  het besturen van de wereldwinkel;

b.  het geven van voorlichting aan het publiek op het gebied van internationale    samenwerking en duurzame ontwikkeling, het organiseren van culturele en politieke manifestaties, alsmede het geven van lessen op scholen;

c.  advisering aan regionale besturen op het gebied van internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling.

In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan.  In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

Wat wil de Wereldwinkel

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Verkoopfilosofie

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

De Organisatie

Wereldwinkel Bussum is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. De vereniging lobbyt op internationaal niveau voor een rechtvaardige wereldhandel. De vereniging controleert ook de bedrijven die eerlijke handel leveren op de criteria van eerlijke handel. De winkels ontvangen ook ondersteuning bij de exploitatie, waaronder inkoopadviezen, sturing op verkoopcijfers en marketing communicatiemiddelen.

Geschiedenis

Op de UNCTAD conferentie in New Delhi, 1968, vroegen de derde wereldlanden om hun producten een vrijere toegang te geven tot de Westerse markt. Ze kregen nul op rekest. De journalist Dirk Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen om toch iets te doen. Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen. Het doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes te voeren. Er kwamen meer Wereldwinkels en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werd opgericht. In de jaren ’70 voerden de winkels veel actie. Van ‘Suriname vrij nu’ naast de boycotcampagne van Angolakoffie. Het eigenlijke werk nauwelijks aandacht: het verkopen van producten. In de jaren ’80 professionaliseerde de verkoop. Nu werken de Wereldwinkels met een winkelconcept zoals dat in de retail gebruikelijk is.

In Bussum startte op 21 oktober 1995 de wereldwinkel aan het Julianaplein. Elders op de website staat onze geschiedenis vermeld.

Actueel beleidsplan

Inleiding

Wereldwinkel  Bussum bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie. Wereldwinkel Bussum is lid van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, en bundelt zo haar kracht met 270 andere Wereldwinkels. Samen vergroten ze de kansen voor onze producenten door fairtrade in Nederland te laten groeien, via onze winkels en daarbuiten.

Activiteiten

Wereldwinkel Bussum vergroot de kansen voor producenten, door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:
- verkoop en promotie van fairtrade cadeaus;
- het bevorderen van fairtrade buiten de Wereldwinkel, d.m.v. acties en campagnes;
- bijdragen aan het versterken van de fairtrade handelsketen, d.m.v. het lidmaatschap van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels;

- werken aan bewustwording van leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs in Bussum en Naarden. Een klein team “Scholenproject ” is daartoe actief.

Financiering

Van de gemeente Bussum ontvangt de stichting jaarlijks een bescheiden subsidie voor haar activiteiten ten behoeve van voorlichting aan het publiek op het gebied van internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling, alsmede het geven van lessen op scholen.

Naast donaties van vaste donateurs, die jaarlijks een bijdrage geven, ontvangt de Stichting ook incidentele donaties.

Beheer van het vermogen

De penningmeester beheert het vermogen.

Besteding van  het vermogen

Besteding van het vermogen gebeurt in onderling overleg van het bestuur.

Samenstelling/Functies van het bestuur

Het bestuur bestaat per 1 januari 2018 uit vijf leden.

Voorzitter - dhr. A.P.J.A. van Leeuwen

Secretaris mw. A.M.M. Jegen

Penningmeester dhr. C. Andringa

Lid mw. S.S.V. Aupers-Hulshof  (lokaal en fairtrade)

Lid mw. P.N. Rienstra (marketing)

De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd besluiten te nemen namens de Stichting Wereldwinkel Bussum.

Beloningsbeleid

Circa 25 vrijwilligers runnen de wereldwinkel. Zij ontvangen geen vergoeding voor de verrichte werkzaamheden. De stichting kent de bestuursleden ook geen vacatiegelden toe. Voor advies en ondersteuning kan de Stichting beroep doen op een winkelcoördinator. Deze wordt op uurbasis betaald (ZZP).

Verslag 2016

De Wereldwinkel wil eerlijke handel bevorderen o.a. door de verkoop van fairtrade cadeaus.

We proberen dat te bereiken door mensen te verbinden – producenten, leveranciers, vrijwilligers en consumenten – in een inspirerende winkel. De winkel, webshop en ons assortiment vormen samen de spreekbuis van ons verhaal over fairtrade én inspirerende cadeaus. De producten doen vervolgens de rest. Leuke en originele cadeaus met een verhaal zorgen ervoor dat de consument fairtrade omarmt en doorgeeft.

Bevordering van eerlijke handel is ook een kwestie van mentaliteit. Uiteindelijk moet het vanzelfsprekend worden dat we producenten in ontwikkelingslanden eerlijk behandelen en recht in de ogen kunnen kijken. Die mentaliteit wordt het beste uitgedragen door een wijd vertakt netwerk van betrokken mensen. Draagvlak in de samenleving is het verschil tussen een wereldwinkel en een commercieel bedrijf.

Onze Wereldwinkel werkt met ruim 20 vrijwilligers. De ‘gemiddelde’ medewerker is vrouw en 50 plus. De achtergrond van de medewerkers is zeer divers. Sommigen zijn kort betrokken bij de wereldwinkel, anderen zijn al jaren actief, de een wil afgeronde duidelijk omschreven taken, de ander doet het liefst zoveel mogelijk verschillende klussen. Het belangrijkste motief om actief te worden binnen de Wereldwinkel is van maatschappelijke aard: men wil een bijdrage leveren aan een betere wereld, aan eerlijker handelsverhoudingen, aan een noodzakelijk geachte mentaliteitsverandering. Daarnaast spelen meer persoonlijke en basale behoeften een rol, zoals de behoefte aan

• sociale contacten en relaties
• het ontvangen (en geven) van aandacht, waardering en erkenning
• zelfontplooiing, leren enz.
• een zinvolle tijdsbesteding
• het dragen van verantwoordelijkheid.
Meestal gaat het om een combinatie van motieven. De motieven gelden voor zowel bestaande als nieuwe vrijwilligers.

Het Nederlandse winkellandschap is in de laatste jaren flink veranderd. Naast nieuwe aanbieders was er ook een groot aantal winkels dat de deuren moest sluiten vanwege de economische crisis, ook in Bussum. Deze situatie zorgt voor nieuwe kansen, maar ook voor bedreigingen voor iedere ondernemer in Nederland. Belangrijkste vraag is dan ook: hoe zorg ik ervoor dat mijn winkel interessant is èn blijft voor de consument van vandaag?  Dit geldt natuurlijk ook voor onze Wereldwinkel. Al klinkt dat gemakkelijker dan het is. Alle aspecten van het ondernemen hadden dit jaar veel aandacht nodig. Denk aan locatie, omzet, uitstraling, assortiment, klantenbestand en samenwerking met anderen. Maar ook aan de wijze waarop de winkel gerund wordt, de vaardigheden van de medewerkers met kassa, verkoop en de klantbenadering etc.

In 2016 hadden veel collega wereldwinkels wederom te kampen met een dalende omzet t.o.v. 2015. Er waren er die ophielden te bestaan. In Bussum sloten we 2016 gelukkig af met een omzet index van 101.

In onderstaand verslag proberen we themagewijs inzicht te geven waar we het afgelopen jaar onze energie in gestoken hebben.

Nieuwe uitstraling van de winkel

Re-styling is bedoeld om meer (jonge) consumenten te bereiken en de omzet te verhogen. Daartoe is een winkelformule bedacht met lichtere kleuren, nieuwe modules en nieuwe kasten die in de huidige schappen toepasbaar zijn. De beleving van de klant (waarnemen, oriënteren en kiezen) vormt de basis van de nieuwe winkelinrichting.

In maart deden we mee aan de actie NL DOET van het Oranjefonds. We kregen subsidie voor materialen en verf om twee wanden alvast van een lichte kleur te voorzien en de oude logokleuren paars en okergeel over te schilderen.

In april ging een ingestelde commissie met het re-styling thema aan de slag. Er werd een plan ontwikkeld om de binnenkant van onze winkel stapsgewijs aan te pakken. Hetgeen resulteerde in een heropening in mei 2017.

PR en marketing

We continueerden de in 2015 ingeslagen weg met de advertentiecampagne in het Bussums- & NaarderNieuws. Over het hele jaar verspreid plaatsten we 20 advertenties, waaraan een maandelijkse kortingsactie gekoppeld was.

Ja en dan de vele markten, de lentemarkt, de reeks Gooise Streekmarkten van Tafel4, de groentemarkt, zomermarkt, koopjesmarkt en kerstmarkt. Over het algemeen kon men aan onze kraam proeven soep, salades van quinoa, couscous, chocola, koekjes en meer.

We maakten actief gebruik van Facebook. Onze website werd zeer regelmatig bijgewerkt en ruim 10 keer ontvingen onze klanten (ruim 2200 zijn geabonneerd) een digitale nieuwsbrief met lokale Bussumse items. 

Bio-markt

Half april was de start van een experiment voor een half jaar met de Bio-Weekmarkt. Doel: meer levendigheid op het plein en aandacht voor biologische en fairtrade producten. Het experiment had een wat langere voorgeschiedenis vanuit de Milieuraad en de gemeente. Die pogingen waren niet gelukt, vandaar dat onze buurvrouw van Le Perron het oppakte en in de secretaris van de Wereldwinkel een medestandster vond.

De groentekraam deed het goed met opbouwend terugkerende klanten, dat gold ook voor de kraam met Zuivel en kaas. Over het algemeen was het erg rustig en haalden de standhouders de kraamhuur er niet uit. Ook was het moeilijk belangstellenden voor de wisselkramen te krijgen. Dit ondanks de advertenties die iedere week in Bussums- & NaarderNieuws met aanbiedingen van die week. De zomerperiode werd het breekpunt. Zes weken sluiten en dan opnieuw weer oppakken bleek niet handig. Daarom werd er een punt achter het experiment gezet.

Het bio-marktje leverde ons wel de mogelijkheid om de Riff & Tukker olijfolie te gaan verkopen waar veel belangstelling voor is. En voor de Groentekraam kwam er een vervolg in het Biologisch afhaalpunt Groente Bar, waar online bio-producten besteld kunnen worden niet alleen groente en fruit, maar ook sappen, aardappelen, zuivel, vlees e.d.

Producten

We breidden ons aanbod bio, duurzaam en ecologisch uit met barbecuekooltjes van kokosnotenafval, bio wijnen, bio koekjes, bio koffie, hennepthee, nieuwe kromkommersoepen, de WakaWaka, Riff olijfolie en kruiden uit Marokko en van Mijn Stijl een handzeeppompje, afwasborstel en stoffer en blik en we vergeten vast iets op te noemen.

Steeds weer weet onze winkelmanager leuke, hippe, trendy artikelen te scoren. We zagen er heel wat komen en gaan gedurende het jaar. Onze klanten waarderen het zeer dat er geregeld nieuwe artikelen zijn. Laten dat vaak ook weten. ‘Even kijken of er iets nieuws is’ hoor je geregeld zeggen of er wordt positieve feedback gegeven op de artikelenkeuze.

Scholenprojecten

Vier meiden uit klas drie van het Vituscollege  bezochten vrijdag 18 maart onze Wereldwinkel met als opdracht  te onderzoeken hoe het staat met de duurzaamheid van de winkel. People -  Planet - Profit  is een bekend thema waarover diverse bedrijven in Bussum  dezelfde dag werden bevraagd door groepjes leerlingen. Op school moesten de bevindingen verder uitgewerkt worden.

Binnen de werkgroep Fairtrade Gooise Meren werd het aanbod van onze Wereldwinkel uitgebouwd aan scholen. Er werd door Maya Heinsbroek van de Stichting Natuur en Milieu Educatie Gooi- en Vechtstreek een proefles opgezet. Deze werd uitgeprobeerd op de Julianaschool. De gemeente Gooisemeren geeft nu in leerjaar 2016-2017 alle basisscholen (speciaal groep 6 en 7)  de gelegenheid om op deze manier gratis kennis te laten maken met Fairtrade. Via de website van NME Gooi en Vechtstreek kan men zich aanmelden. Vrijwilligers van de wereldwinkel geven de lessen. Op de gemeentepagina van BussumsNieuws werd er in het kader van de Fairtradeweek uitgebreid aandacht aan besteed.

Samenwerking Werkgroep Fairtrade Gemeente en fairtrade weken

In mei schonken we voor onze deur op de biomarkt gratis koffie aan passanten. We deden mee aan de Coffeechallenge een activiteit op de World Fair Trade Day. Maar liefst 903 kopjes Fairtrade Koffie werden geschonken door diverse deelnemers waaronder ook Het Hoofdkantoor, Buurttuin de Olmen, Le Perron, e.a. Er kon een gratis koffiepakket gewonnen worden.

In oktober was het thema ‘Eerlijk voedsel’. Het Filmhuis, de bibliotheek en de St. Vitusschool sloten aan. In het filmhuis was een film & debatavond  aan de hand van de film Silent Land. De problematiek van eerlijk voedsel en de strijd om eigen land kwamen aan bod.  Groep 7 van de Vitusschool werd op donderdagochtend in drie groepjes verdeeld. De kinderen kregen per locatie een opdracht in het kader van fairtrade. Die opdracht voerden ze uit in de bibliotheek aan het Wilhelminaplantsoen en in de Wereldwinkel.

In onze winkel was het familierecept ‘Chicken Amok’ van Moon, de hoofdpersoon uit de film Silent Land uit Cambodja, verkrijgbaar. En daaraan gekoppeld een leuke gepaste aanbieding.

Samenwerking

De samenwerking met Le Perron is ons dierbaar. Deze vindt plaats in projectjes, maar ook in onderhoud van o.a. onze daken. Geregeld gaan vrijwilligers het dak op om de afgewaaide bladeren en takken uit de goten te halen.
Vanaf juli was er een gezamenlijke verkoopactie met onze duurzame Zuperzozial reisbekers. Klanten kregen GRATIS een croissant en koffie naar keuze bij aankoop van de beker. Er zijn er heel veel van verkocht via Le Perron.

Sinds eind oktober 2013 neemt een van onze  vrijwilligers deel aan de werkgroep Fairtrade Gemeente Bussum (inmiddels omgedoopt naar Fairtrade Gemeente Gooisemeren).

Tot zover in vogelvlucht onze activiteiten in 2016.

 

Jaarstukken 2016

Stichting Wereldwinkel Bussum

Jaarstukken per 31 december 2016 (alle bedragen zijn in euro).

Balans per 31 december 2016

Activa  
Materieel vast actief   45.103
Financieel vast actief   30.888
Overige vorderingen   31.363
Liquide middelen   14.499
Totaal activa 121.853
   
Passiva  
Eigen vermogen   51.766
Vastgelegde projectmiddelen WW   30.888
Overige projectreserves     9.208
Voorziening groot onderhoud winkel   10.239
Certificaten verbouwing     2.300
Hypotheek   15.610
Transitoria     1.842
Totaal Passiva 121.853
   

Winst en verliesrekening 2016

 
   
Baten  
Subsidie gemeente Bussum   4.600
Lidmaatschappen en donaties      690
Giften certificaten      100
Huurbaten wereldwinkel   5.000
Totaal ontvangsten 10.390
   
Lasten  
Bestuurskosten, secretariaat     424
Huisvesting winkel  4.242
Projectkosten     1.089
Overige kosten  3.080
Totaal uitgaven  8.835
   
Voordelig saldo  1.555
   

Toelichting op de Balans en de Winst en verliesrekening 2016

Materieel vast actief

Betreft het pand van de wereldwinkel Bussum. Op de historische kostprijs van het gebouw wordt afgeschreven met 4% per jaar, op grond wordt niet afgeschreven.

Financieel vast actief

Dit actief betreft de participatie in de Wereldwinkel Bussum. De wereldwinkel heeft een eigen exploitatie en is als zodanig geheel zelfstandig en rapporteert over de gang van zaken aan het bestuur. De eindverantwoordelijkheid voor de Wereldwinkel berust bij het bestuur van de Stichting Wereldwinkel Bussum. De mutatie in de waarde betreft het resultaat van de Wereldwinkel over 2016 (€ 13.566 winst). In 2015 was er een winst van € 8.584.

Vastgelegde projectmiddelen wereldwinkel

Vanwege het langlopend karakter van de vastgelegde middelen is een reservering gevormd ter grootte van het financieel vast actief. De mutatie betreft het resultaat van de Wereldwinkel in het jaar 2016.

Overige projectreserves

In 2013 was een bedrag aan deze reserves toegevoegd van € 2.000 voor de ontwikkeling van een lange termijn marketingplan. De overige € 5.875 betreft het restant van de in 2010 en 2011 gereserveerde kosten voor de noodzakelijk geachte kwaliteitsverbetering in de exploitatie van de Wereldwinkel. In 2014 en 2015 is begonnen om hieraan verdere inhoud te geven, en zijn bedragen onttrokken in het kader van de voorbereiding hiervan. In het eerste kwartaal van 2017 zijn de eerste investeringen gepland, waarvoor in 2016 wederom een bedrag van € 3.000 is gereserveerd.  

Voorziening groot onderhoud

 In 2014 was ten laste van het resultaat € 7.000 toegevoegd aan de voorziening groot onderhoud. De uitgaven hiervoor waren in eerste instantie gepland voor 2015. Dit omvat onderhoud aan de gevel, alsmede noodzakelijke vervanging van de winkelvloer. Deze werkzaamheden zijn in 2016 geïnitieerd, uitvoering vindt gedeeltelijk begin 2017 plaats.

Certificaten verbouwing

Voor de financiering van de verbouwing begin 2010 zijn certificaten uitgegeven, er zijn 111 stuks geplaatst. De certificaten zijn renteloos. Aflossing is gepland in 10 jaar. Bij de uitloting in 2016 zijn 9 certificaten uitgeloot, waarvan er tot dusverre 6 zijn terugbetaald en 2 certificaten zijn aan de Stichting geschonken.

Hypotheek

De hypotheek wordt afgelost met € 2.995 per jaar. De rente is variabel, deze bedraagt op 31 december 2016 2,9%.

Project Wereldwinkel Bussum                                 

Deze jaarrekening betreft de exploitatie van de Wereldwinkel te Bussum. De exploitatie geschiedt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Wereldwinkel Bussum. Alle bedragen zijn in €.

Balans per 31 december 2016

Activa  
Inventaris    1.832
Voorraden  25.023
Nog te ontvangen bedragen    3.040
Liquide middelen  44.638
Totaal activa 74.533
   
Passiva  
Ondernemersvermogen  30.872
Schulden op korte termijn  43.661
Totaal passiva 74.533
   

Winst en verliesrekening 2016

   
Baten  
Opbrengsten 156.706
Af: Inkopen 94.651
Bruto Marge  62.055
   
Lasten  
Medewerkers 2.538
   
Advies & Ondersteuning Winkelcoördinatie 18.962
Huisvesting 8.409
Fee LVWW 8.165
Administratie 2.690
Algemene kosten 5.983
Overig 1.742
Totaal van de lasten 48.489
   
Resultaat: Winst 13.566